เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม