นโยบายของโรงพยาบาล

hd wallpaper, connection, covid-19-4884862.jpg

มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) โรงพยาบาลควนเนียง

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

touch screen, mobile phone, ipad-1023966.jpg