doctor, patient, clinic-6029164.jpg

คณะกรรมการ PCT โรงพยาบาลควนเนียง ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย (CPG) จากฉบับเดิมในปี 2555 ปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อ ปี 2557 
และได้ปรับปรุงครั้งที่ 2  โดยการปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าวให้ทันสมัย และ ตามแนวทาง Service plan ของโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่  ตามรายโรค
และปัญหา ที่พบบ่อย รวมทั้งโรคมุ่งเน้นของโรงพยาบาล ตามแนวทางมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยในบริบทของโรงพยาบาลควนเนียง เพื่อให้บุคลากร ผู้มีหน้าที่ให้การดูแล รักษาผู้ป่วย ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ คุณภาพในการบริการของโรงพยาบาลต่อไป
คณะกรรมการ PCT โรงพยาบาลควนเนียง ขอขอบคุณ แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ อื่นๆ ที่ได้ร่วมกันทบทวน ปรับปรุง CPG ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงาน และบุคลากร ทุกท่านจะได้รับประโยชน์ และนำข้อปฏิบัติไปใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพของตน เพื่อเป้าหมายให้ผู้ป่วยปลอดภัย
ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

นายแพทย์คณาวุฒิ นิธิกุล

ประธานกรรมการ PCT โรงพยาบาลควนเนียง (มิถุนายน 2560)

CPG โรคต่าง ๆ