วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำในจังหวัดสงขลาด้านการดูแลผู้สูงอายุคุณภาพภายในปี 2570”

พันธกิจ

1. ให้บริการ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู แก้ผู้รับบริการให้มีคุณภาพ
2. การบริหารจัดการมีคุณภาพ และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
3. พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการทำงานและผู้รับบริการ
4. การบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร

1. Teamwork ทำงานเป็นทีม
2. Patient , Customer and Organization focus มุ่งเน้นผู้รับบริการและองค์กรเป็นศูนย์กลาง
3. Ethical and Professional practice การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักจริยธรรม