วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำในจังหวัดสงขลาด้านการดูแลผู้สูงอายุคุณภาพภายในปี 2570”

พันธกิจ

1. จัดบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สร้างความรอบรู้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
2. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร

ค่านิยมร่วม “KHUAN”

     พร้อมรับสิ่งใหม่ ใส่ใจจิตบริการ เสริมสร้างความสามัคคี นำเทคโนโลยีมาใช้ พร้อมก้าวไปกับภาคี
1. Knowledge หมายถึง พร้อมรับสิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งเดิม เสริมความรู้สู่ชุมชน
2. Holistic หมายถึง ดูแลแบบองค์รวม ด้วยจิตบริการ
3. Unity หมายถึง มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม
4. Advance in technology หมายถึง นำเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนงาน
5. Network หมายถึง สร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย