บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

คำนวณค่า CRCL

ขนาดยาตามค่า CrCL ที่ใช้บ่อย

Contact

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 1 หมู่ 10 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

เบอร์โทร. 074-386646 ต่อ 115