งานหลักประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ (1)