งบการเงิน โรงพยาบาลควนเนียง ณ 30 กันยายน 2565

กลุ่มงานบริหารทั่วไปรพ.ควนเนียง ขอเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เดือน กันยายน 2565 คลิกอ่านรายละเอียด