การประชุมคณะกรรมการ คปสอ.ควนเนียง ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2567