MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ 2

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน และมีการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  จำนวน 1 ชุด

          รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารรับทราบ และมีการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ตามข้อ 2.)

          รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไตรมาสที่ 4  

1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน และมีการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  จำนวน 1 ชุด

          รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)

2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารรับทราบ และมีการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ตามข้อ 2.)

          รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)

3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข