Knowledge Management

คลังความรู้วิชาการ

รอบรู้เรื่องสิทธิงานโรคติดต่องาน IMงานอนามัยสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย


ผลงาน CQI

CQI ปี 2562CQI ปี 2563

>> CQI Clinic ควนเนียงร่วมใจชะลอไตเสื่อม
>> Poster ปัจจัยทำนายการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวานความดัน อำเภอควนเนียง
>> R2R การหาระดับ sigma metric เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการควบุคมคุณภาพเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดและเกร็ดเลือดอัตโนมัติ
>> R2R ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันของผู้ป่วยโรคความดัน
>> ความต้องการต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในอำเภอควนเนียง
>> ตำรับอาหารสมุนไพรเพื่อกระตุ้นการไหลของน้ำนมมารดาหลังคลอด
>> ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยติดเตียงของผู้ดูแลในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.เกาะใหญ่
>> ปัจจัยทำนายการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวานความดัน ของอำเภอควนเนียง
>> ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในผู้สูงอายุด้วยบาสโลบ
>> ระบบลูกโซ่ความเย็นสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
>> วิธีปฏิบัติตัวที่ดีของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดภาวะ Hyperglycemia