ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
รายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลข้อร้องเรียน
สรุปข้อร้องเรียนและผลการทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564
หลักฐานการรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ
หลักฐานการรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ไตรมาส 3)
10.4 รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลควนเนียง
10.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
รายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลข้อร้องเรียน
สรุปข้อร้องเรียนและผลการทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่ 3
รายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลข้อร้องเรียน
สรุปข้อร้องเรียนและผลการทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่ 4
รายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลข้อร้องเรียน
สรุปข้อร้องเรียนและผลการทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564
11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไตรมาสที่ 2
รายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลข้อร้องเรียน
สรุปข้อร้องเรียนและผลการทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่ 3
รายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลข้อร้องเรียน
สรุปข้อร้องเรียนและผลการทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่ 4
รายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลข้อร้องเรียน
สรุปข้อร้องเรียนและผลการทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564
11.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
12.1 หลักฐานการจัดโครงการ
บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ
โครงการ
12.2 รายงานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แผนการดำเนินงานโครงการ
12.3 รายงานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก
12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
12.5 ภาพกิจกรรม
12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ
12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน