ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการของงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤษภาคม64)
3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน
3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2564 – มีนาคม 2563
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ไตรมาสที่ 3


EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
ไตรมาสที่ 1
แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563
แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563
แสดงแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563
ไตรมาสที่ 2
แสดงแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564
แสดงแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
แสดงแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2564
ไตรมาสที่ 3
แสดงแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564
แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564
แสดงแบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2564
ไตรมาสที่ 4
แสดงแบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2564
– แสดงแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2564
– แสดงแบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2564