ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

EB1 หน่วยงานที่การกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. บันทึกข้อความ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564
2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564
3. วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลสำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลควนเนียง
สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ ประจำปี 2564
4. รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลควนเนียง
รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลควนเนียงปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)
รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลควนเนียงปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2)
รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลควนเนียงปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3)
รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลควนเนียงปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4)
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2564
1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2)
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3)
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4)
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤสติมิชอบ
7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2)
ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3)
ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4)
8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2)
ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3)
ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4)
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564
9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564
10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
งานเวชระเบียน
การยืมคืน เวชระเบียน
การขอประวัติ
การจัดเก็บ-ทำลายเวชระเบียน
งานทันตกรรม
งานผู้ป่วยนอก
งานผู้ป่วยใน
งานห้องคลอด
งานการเงิน
งานธุรการ
งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ระเบียบการให้การสงเคราะห์
Flow การจัดเก็บรายได้ แต่ละสิทธิ
แพทย์แผนไทย
เภสัชกรรม
งานเทคนิคการแพทย์